Mời họp Đại hội cổ đông thường niên 2019

Hội đồng quản trị Công ty CPĐTDK SMBĐ trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hổi cổ đông thường niên 2019. Nội dung cụ thể:

Thành phần: Các cổ đông Người được ủy quyền hợp pháp của cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty PVSB có tên trong Danh sách Cổ đông đến ngày đăng ký cuối cùng do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam tổng hợp ngày 13/02/2019.

Thời gian tổ chức Đại hội : 08h30’ thứ sáu ngày 29/03/2019

Địa điểm tổ chức Đại hội: Hội trường Công ty Cổ phần chế tạo giàn khoan Dầu khí, Số 65A2 đường 30/4, Phường Thắng Nhất, Tp. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Chương trình Đại hội: Chương trình, tài liệu họp, phiếu biểu quyết và dự thảo Quy chế Đại hội được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: www.pvsb.com.vn

 

Giấy mời họp, Giấy ủy quyền, Giấy đăng ký dự họp và Tài liệu họp Đại hội cổ đông được đính kèm.

Trân trọng kính mời./.

Tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên 2019 (file đính kèm)

1. Giay moi hop DHCD va uy quyen.docx

2. Tai lieu hop dai hoi cong dong nam 2019.pdf

3. Bao cao tai chinh da duoc kiem toan cho nam tc ket thuc 31-12-2018.pdf

4. BC-SMBD vv Bao cao dai hoi dong co dong va ket qua hoat dong SXKD nam 2018 va ke hoach nam 2019.pdf

5. BC-HDQT Bao cao ket qua hoat dong nam 2018 va ke hoah hoat dong nam 2019 cua HDQT.PDF

6. Tờ Trình-HDQT vv Thong qua BCTC nam 2018 da duoc kiem toan.PDF


Liên kết website
Thời tiết
Khu vực:


Thống kê truy cập
Đang trực tuyến: 121
Tổng truy cập: 2448462
Copyright © 2012 Web HP, All Rights Reserved