Tin tức cổ đông
Tình hình SXKD Công ty PVSB Quý III, 9 tháng đầu năm 2015

Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình (PVSB) trân trọng công bố tình hình SXKD Quý III, 9 tháng đầu năm 2015 với một số chỉ tiêu như sau:

 

                                                                                                                                                               ĐVT: Tỷ đồng

STT

Chỉ tiêu cơ bản

Kế hoạch

năm 2015

Thực hiện

Quý 3 năm 2015

Thực hiện

9 tháng 2015

% Hoàn thành năm

1

Tổng doanh thu

169,30

25,40

93,78

55,4%

2

Lợi nhuận trước thuế

0,70

(1,31)

(0,31)

-

3

Lợi nhuận sau thuế

0,55

(1,53)

(0,98)

-

4

Thuế và các khoản phải nộp NSNN

4,15

7,11

9,84

-

5

Đầu tư XDCB và mua sắm PTTB

 

 

 

 

 

- Giá trị thực hiện đầu tư

102,82

14,6

18,66

18,1%

 

- Giá trị giải ngân

102,54

1,44

1,55

1,5%

(Đính kèm báo cáo Tài chính Quý III/2015)

Liên kết website
Thời tiết
Khu vực:


Thống kê truy cập
Đang trực tuyến: 74
Tổng truy cập: 1707761
Copyright © 2012 Web HP, All Rights Reserved