Thông báo Ngày đăng ký cuối cùng xin ý kiến cổ đông bằng văn bản

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng xin ý kiến cổ đông bằng văn bản

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình xin trân trọng thông báo ngày đăng ký cuối cùng xin ý kiến cổ đông bằng văn bản theo thông báo của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cụ thể như sau :

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình

- Mã chứng khoán: PSB

- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

- Ngày đăng ký cuối cùng: 12/10/2017

- Lý do và mục đích: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 và sửa đổi Điều lệ Công ty.

- Tỷ lệ thực hiện:  1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết )

- Nội dung lấy ý kiến :

+  Bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ Công ty 2017 – 2022;

+  Sửa đổi Điều lệ Công ty.

 

 Trân trọng Thông báo!

Đính kèm:

Thông báo số: 1169/TB-CNVSD ngày 28/09/2017 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

Liên kết website
Thời tiết
Khu vực:


Thống kê truy cập
Đang trực tuyến: 92
Tổng truy cập: 1766211
Copyright © 2012 Web HP, All Rights Reserved