Hội đồng quản trị trân trọng công bố tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên 2018

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình trân trọng công bố tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên 2018 bao gồm:

Trân Trọng Thông Báo!

File Đính kèm:

1. 160.BC-HDQT vv Bao cao ket qua hoat dong nam 2017 va ke hoach hoat dong nam 2018 cua HDQT

2. 157 BC-SMBD bao cao dai hoi dong co dong ve ket qua hoat dong SXKD nam 2017 va ke hoach nam 2018

3. 161.BC-BKS vv Bao cao hoat dong cua BKS trong nam 2017 va ke hoach nhiem vu nam 2018

4. 170.TTr-HDQT vv Thong qua bao cao ket qua hoat dong nam 2017 va ke hoach hoat dong nam 2018 cua HDQT cong ty

5. 169.TTr-HDQT vv Thong qua bao cao ket qua hoat dong SXKD nam 2017 va ke hoach nam 2018 cua Giam doc cong ty SMBD

6. 173.TTr-BKS vv Thong qua Bao cao hoat dong nam 2017 va ke hoach nhiem vu nam 2018 cua Ban Kiem soat cong ty

7. 168.TTr-HDQT vv Thong qua Bao cao tai chinh nam 2017 da duoc kiem toan va lua chon don vi kiem toan thuc hien kiem toan BCTC 2018

8. 167.TTr-HDQT vv Thong qua ke hoach chi tra thu lao cho HDQT va BKS nam 2018 cua Cty SMBD

9. 166.TTr-HDQT vv Thong qua Phuong an phan phoi loi nhuan va trich lap cac quy nam 2017 cua Cty SMBD

10. 165.TTr-HDQT vv Thong qua Ke hoach SXKD nam 2018 cua Cty SMBD

11. 174.TTr-HDQT vv Bo sung nganh nghe kinh doanh trong Giay CNDN, dieu chinh giay chung nhan dang ky dau tu va sua doi, bo sung dieu le Cong ty

12. 164.TTr-HDQT vv Thong qua Quy che quan tri Cong ty SMBD

13. Quy che quan tri Cong ty SMBD

Liên kết website
Thời tiết
Khu vực:


Thống kê truy cập
Đang trực tuyến: 67
Tổng truy cập: 2219811
Copyright © 2012 Web HP, All Rights Reserved