Tin tức cổ đông
Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình (SMBĐ) đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 theo hình thức họp trực tuyến.

Sáng ngày 20/04/2023, tại Hội trường Khách sạn Dầu khí PTSC, số 09-11 Hoàng Diệu, Phường 1, Tp. Vũng Tàu, Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình (SMBĐ) đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 theo hình thức họp trực tuyến.

Tham dự Đại hội có đại diện cổ đông lớn Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam,  ông Trần Hoài Nam- Phó tổng giám đốc đại diện cho cổ đông Tổng công ty PTSC / Công ty mẹ / Cổ đông sáng lập .

Dưới sự điều hành của Đoàn chủ tịch Đại hội gồm các Ông Trần Hải Bình - Chủ tịch HĐQT, Ông Phùng Như Dũng - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty; Ông Đặng Đức Hồi - Phó giám đốc Công ty, Đại hội đã  nghe các báo cáo, tờ trình và thảo luận các nội dung:

- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của Hội đồng Quản trị.

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Giám đốc Công ty.

- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2023 của Ban Kiểm soát Công ty

+     Các Tờ trình;

- Tờ trình số 234/TTr-HĐQT ngày 16/03/2023 về việc Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

- Tờ trình số 233/TTr-HĐQT ngày 16/03/2022 về việc Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023.

- Tờ trình số 232/TTr-HĐQT ngày 16/03/2022 về việc thù lao, chi phí hoạt động cho thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát năm 2023.

- Tờ trình số 221/TTr-BKS ngày 15/03/2023 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2023.

- Tờ trình số 231/TTr-HĐQT ngày 16/03/2022 về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty

- Tờ trình 398/TTr-SMBĐ ngày 19/04/2023 về việc chấp thuận Hợp đồng giữa Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình và bên có liên quan

- Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2022

Trong phần thảo luận, một số cổ đông đã đóng góp ý kiến ghi nhận những khó khăn và những cố gắng nổ lực của Công ty và có ý kiến về một số vấn đề tại Đại hội như hiệu quả kinh doanh chưa cao, vẫn còn nhiều mặt hạn chế chưa phát triển mạnh mẽ.  Đoàn chủ tịch đã tiếp thu những ý kiến góp ý và đã giải trình đầy đủ các kiến nghị của cổ đông và tin tưởng rằng với sự nỗ lực quyết tâm của Ban lãnh đạo cùng toàn thể CBCNV Công ty sẽ sớm hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Sau khi nghe giải trình, các cổ đông đã chấp thuận và không có ý kiến gì thêm.

Năm 2023, Tổng công ty PTSC đang triển khai lĩnh vực nặng lượng xanh, sạch cụ thể là đầu tư chế tạo cụm điện gió ngoài khơi, đây là lĩnh vực mới và sẽ mở ra cánh cửa mới cho PTSC và các đơn vị thành viên.

Công ty Sao Mai – Bến Đình là công ty con thuộc PTSC được Tổng công ty giao thực hiện các công đoạn trong hợp đồng chế tạo cụm điện gió này , đây là bước tiến quan trọng để công ty chiếm được nhiều lợi thế phát triển trong lĩnh vực này.

Đại hội đã nhất trí biểu quyết và tán thành với tỉ lệ cao thông qua Biên bản, Nghị quyết đại hội . Biên bản và Nghị quyết đã được đăng tải trên hệ thống của Ủy ban chứng khoán Nhà nước , Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ www.pvsb.com.vn

 

Một số hình ảnh tại Đại hội:


 

 

 

 

Ông Trần Hoài Nam – Phó TGĐ PTSC phát biểu nhận xét về buổi họp ĐHCĐ


 

 

Dịch vụ
Dự án
Liên kết website
Thời tiết
Khu vực:


Thống kê truy cập
Đang trực tuyến: 98
Tổng truy cập: 6534908
Copyright © 2012 Web HP, All Rights Reserved