Cơ cấu tổ chức
Phòng Đầu tư - Xây Dựng

Sơ đồ tổ chức Phòng Đầu Tư - Xây Dựng

      Chức năng:

       Phòng Đầu tư Xây dựng có chức năng tham mưu cho Tổng Giám đốc Công ty trong các lĩnh vực:

 • Công tác đầu tư xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật của Công ty phù hợp với kế hoạch, chiến lược phát triển và nhiệm vụ Công ty giao.
 • Công tác kỹ thuật, quản lý kỹ thuật, sửa chữa, duy tu, bảo dưỡng, nâng cấp … cơ sở vật chất kỹ thuật của Công ty.
 • Công tác Bảo hộ lao động, An toàn - Sức khoẻ - Môi trường và phòng chống cháy nổ.
 • Chịu sự điều hành trực tiếp của Giám đốc Công ty và có trách nhiệm báo cáo Giám đốc Công ty hoặc người được Giám đốc uỷ quyền các vấn đề trong phạm vi nhiệm vụ được giao.
 • Tham mưu cho Giám đốc các trình tự, thủ tục đầu tư các Dự án của Công ty.
 • Tham mưu trong việc triển khai thực hiện Dự án của Công ty.
 • Tham mưu cho Giám đốc trong việc giải quyết các khiếu nại của khách hàng.
 • Tham mưu cho Giám đốc các công việc liên quan đến quản lý chất lượng, đảm bảo việc thực hiện nghiêm túc Hệ thống quản lý chất lượng trong Công ty.
   

      Nhiệm vụ và quyền hạn:

      1.Đầu tư Xây dựng:     

 • Quản lý và khai thác có hiệu quả cơ sở vật chất kỹ thuật và phương tiện, thiết bị hiện có của Công ty.
 • Xây dựng, tổ chức thực hiện và giám sát chặt chẽ các kế hoạch duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa nâng cấp, đầu tư mới máy móc, trang thiết bị kỹ thuật hàng năm phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty.
 • Phối hợp với P.TCKT tổ chức chỉ đạo các đợn vị thực hiện công tác quản lý, sử dụng, thống kê, quyết toán và kiểm kê tài sản, vật tư, trang thiết bị theo định kỳ và đột xuất; theo dõi và đánh giá tình trạng kỹ thuật để có phương án sử dụng và thanh lý tài sản theo chế độ hiện hành.
 • Tìm hiểu và đề xuất các phương pháp khoa học kỹ thuật hiện đại ứng dụng vào hoạt động quản lý kỹ thuật của Công ty.
 • Triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong lĩnh vực hiên quan đến đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật phục vụ chiến lược, kế hoạch đầu tư phát triển kinh doanh của Công ty.
 • Xây dựng và tổng hợp kế hoạch đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật của Công ty gồm kế hoạch nâng cấp, đầu tư mới, mở rộng các công trình xây dựng cơ bản của Công ty.
 • Chủ trì lập các dự án đầu tư (bao gồm các báo cáo kinh tế kỹ thuật) các công trình kho, cảng, công nghệ và máy móc thiết bị; xét duyệt thiết kế, trình duyệt thiết kế; lập, xét và trình duyệt dự toán, thanh toán các công trình thuộc dự án đầu tư theo đúng quy định.
 • Chủ trì kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch đầu tư, triển khai các dự án thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin, an toàn PCCN, phòng chống lụt bão và bảo vệ môi trường.


      2. Công tác An toàn - Sức khoẻ - Môi trường:

 • Tổ chức thực hiện công tác đảm bảo An toàn - An ninh dầu khí, phòng chống cháy nổ, công tác Sức khoẻ - Môi trường phù hợp với quy định của Pháp luật, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Công ty.
 • Xây dựng, hướng dẫn và kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy trình, quy phạm, biện pháp về An toàn lao động, phòng chống cháy nổ, bảo vệ.
 • môi trường, kế hoạch ứng cứu tình huống khẩn cấp của Nhà nước, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Công ty.
 • Tổ chức tập huấn, tuyên truyền, các quy định, quy chế, hướng dẫn đối với công tác An toàn - Sức khoẻ - Môi trường cho CBCNV của Công ty.
 • Lập Kế hoạch bảo hộ lao động hàng năm của Công ty, hướng dẫn, kiểm tra và đôn đốc việc thực hiện kế hoạch bảo hộ lao động được Công ty phê duyệt.
 • Cập nhật, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về An toàn - Sức khoẻ - Môi trường; lập báo cáo An toàn - Sức khoẻ - Môi trường theo định kỳ và theo yêu cầu của Công ty.
Dịch vụ
Dự án
Liên kết website
Thời tiết
Khu vực:


Thống kê truy cập
Đang trực tuyến: 70
Tổng truy cập: 7741159
Copyright © 2012 Web HP, All Rights Reserved