Tin tức cổ đông
Công bố nghị quyết và biên bản ĐHĐCĐ bất thường

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình xin trân trọng công bố đến Quý cơ quan về việc công bố Nghị quyết và biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường với một số nội dung chính như sau:

  1. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty do thay đổi trụ sở chính.
  2. Bầu bổ sung Ông Nguyễn Lê Phương vào chức danh thành viên HĐQT Công ty.
  3. Bầu bổ sung Bà Đinh Thị Ngọc Thanh vào chức danh thành viên Ban Kiểm soát Công ty.

Trân trọng thông báo.

 Đính kèm

  1. Biên bản số 967/BB-HĐQT ngày 8/11/2017 của HHĐQT về việc kiểm phiếu lấy ý kiến bằng văn bản.
  2. Nghị quyết số 157/NQ-SMBĐ-ĐHĐCĐ ngày 8/11/2017 của Đại hội đồng cổ đông về việc sửa đổi, bổ sung điều lệ và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2017-2022.
  3. Quyết định 158/QĐ-SMBĐ-ĐHĐCĐ ngày 08/11/2017 của Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua Điều lệ sửa đổi lần thứ 11.
  4. Quyết định 159/QĐ-SMBĐ-ĐHĐCĐ ngày 08/11/2017 của Đại hội đồng cổ đông về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS Công ty.
  5. Điều lệ công ty PVSB ngày 8/11/2017.

 

Liên kết website
Thời tiết
Khu vực:


Thống kê truy cập
Đang trực tuyến: 73
Tổng truy cập: 3070661
Copyright © 2012 Web HP, All Rights Reserved