SHAREHOLDERS NEWS
Công bố Báo cáo tài chính quý II năm 2020

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình xin trân trọng công bố Báo cáo tài chính quý II năm 2020 của Công ty với một số chỉ tiêu như sau :

STT 

Chỉ tiêu cơ bản 

Thực hiện Quý II/2020 

Kế hoạch Quý II/2020 

% Hoàn thành KH Quý II 

Ghi chú 

1

Tổng doanh thu

31,77

53,34

59,56%

 

2

Lợi nhuận trước thuế

0,40

1,36

29,41%

 

3

Thuế và các khoản phải nộp NSNN

0,04

0,49

 

 

Trân trọng Thông báo!

 

Đính kèm:  

1. Báo cáo tài chính Quý II năm 2020 

2. Số 534/SMBĐ-CBTT về việc Công bố thông tin trên TTCK 

Web links
Weather
City:


Statistic
Online: 61
Visitors: 4280593
Copyright © 2012 Web HP, All Rights Reserved