Cơ cấu tổ chức
Phòng Tài Chính - Kế toán

Sơ đồ tổ chức Phòng Tài Chính - Kế toán

      Chức năng:

 • Tham mưu cho lãnh đạo Công ty trong lĩnh vực quản lý các hoạt động tài chính kế toán, trong đánh giá sử dụng tài sản, nguồn vốn theo đúng chế độ quản lý tài chính của Nhà nước.
 • Tổ chức xây dựng kế hoạch tài chính dựa trên kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty và tổ chức theo dõi, đôn đốc việc thưc hiện các kế hoạch tài chính đã xây dựng.
 • Tổ chức quản lý kế toán: đề xuất tổ chức bộ máy kế toán và hướng dẫn áp dụng việc hạch toán kế toán. Tổ chức kiểm tra việc hạch toán kế toán theo đúng Chế độ kế toán Nhà nước ban hành.
 • Tham mưu đề xuất việc khai thác, huy động và sử dụng các nguồn vốn phục vụ kịp thời cho sản xuất kinh doanh đúng theo các quy định của Nhà nước.
 • Phối hợp các phòng ban chức năng trong Công ty nhằm phục vụ tốt công tác sản xuất kinh doanh của Công ty.

      Nhiệm vụ:

 • Thu thập, phản ánh, xử lý và tổng hợp thông tin về tình hình sản xuất kinh doanh, tình hình sử dụng nguồn vốn của Công ty.
 • Đề xuất phương hướng, biện pháp cải tiến quản lý tài chính hàng năm.
 • Đề xuất thay đổi, bổ sung, hoàn thiện chế độ tiêu chuẩn, định mức thu, chi.
 • Đề xuất dự toán ngân sách hàng năm trên cơ sở nhiệm vụ, kế hoạch đề ra.
 • Thực hiện các Chế độ, hướng dẫn của Nhà nước về Quản lý tài chính, về nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước ...
 • Thực hiện đầy đủ công tác kế toán tài chính theo quy định của Nhà nước; Phát hành, luân chuyển, lưu trữ chứng từ, sổ sách, tài liệu kế toán theo quy định của Nhà nước.
 • Lập và nộp đúng thời hạn các báo cáo tài chính cho các cơ quan quản lý tài chính, cơ quan quản lý cấp thẩm quyền theo đúng quy định phục vụ cho việc quản lý, điều hành Công ty.
Dịch vụ
Dự án
Liên kết website
Thời tiết
Khu vực:


Thống kê truy cập
Đang trực tuyến: 106
Tổng truy cập: 7741159
Copyright © 2012 Web HP, All Rights Reserved