Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình (SMBĐ) tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.

Sáng ngày 15/04/2021, tại Hội trường PVShipyard 65A2 đường 30/4, Tp.Vũng Tàu, Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình (SMBĐ) đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.

Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình vinh  dự đón tiếp ông Đỗ Quốc Hoan Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu Khí Việt Nam.

Dưới sự điều hành của Đoàn chủ tịch Đại hội gồm các Ông Trần Hải Bình - Chủ tịch HĐQT, Ông Phùng Như Dũng - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty; Ông Đặng Đức Hồi - Phó giám đốc Công ty, Đại hội đã  nghe các báo cáo, tờ trình và thảo luận các nội dung:

- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của Hội đồng Quản trị.

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của Giám đốc Công ty.

- Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2020 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2021.

 Các Tờ trình

- Tờ trình số 141/TTr-HĐQT ngày 11/03/2021 về việc Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.

- Tờ trình số 142/TTr-HĐQT ngày 11/03/2021 về việc Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021.

- Tờ trình số 143/TTr-BKS ngày 11/03/2021 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2021 của Công ty.

- Tờ trình số 144/TTr-HĐQT ngày 11/03/2021 về việc thù lao, chi phí hoạt động cho thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát năm 2021.

- Tờ trình số 145/TTr-HĐQT ngày 11/03/2021 về việc thông qua Điều lệ Công ty.

- Tờ trình số 146/TTr-HĐQT ngày 11/03/2021 về việc phê duyệt Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty.

- Tờ trình số 147/TTr-BKS ngày 11/03/2021 về việc phê duyệt Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty.

- Tờ trình số 148/TTr-HĐQT ngày 11/03/2021 về việc miễn nhiệm và bầu thành viên  HĐQT Công ty.

- Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Trong phần thảo luận, một số cổ đông đã có ý kiến về hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đề nghị chi trả cổ tức năm 2020 và một số vấn đề khác như kế hoạch doanh thu và lợi nhuận 2020 thấp. Tại Đại hội, nhiều cổ đông có những đánh giá, ghi nhận những khó khăn và nỗ lực của Công ty trong giai đoạn ngành dầu khí suy giảm về ảnh hưởng của dịch bệnh COVID – 19 , đề nghị Công ty cố gắng nổ lực hơn nữa tìm kiếm nguồn việc mới để mang lại lợi ích cao nhất cho các cổ đông.

Đoàn chủ tịch đã tiếp thu những ý kiến góp ý và đã giải trình đầy đủ các kiến nghị của cổ đông và tin tưởng rằng với sự nỗ lực quyết tâm của Ban lãnh đạo cùng toàn thể CBCNV Công ty sẽ sớm vượt qua giai đoạn khó khăn, hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Sau khi nghe giải trình, các cổ đông đã chấp thuận và không có ý kiến gì thêm.

Đại hội đã nhất trí thông qua toàn bộ các nội dung được đệ trình với tỷ lệ cao, thống  nhất  ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện các nội dung này trên cơ sở đảm bảo cao nhất lợi ích của cổ đông.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết đại hội và kết thúc vào lúc 11h30 cùng ngày. Biên bản và Nghị quyết được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ www.pvsb.com.vn

 

Một số hình ảnh tại Đại hội:

 


 

 

 


Services
Web links
Weather
City:


Statistic
Online: 50
Visitors: 4327161
Copyright © 2012 Web HP, All Rights Reserved