tin cổ đông
Last update: 10 - 03 - 2015
Kính gửi: Quý cổ đông

Hội đống Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình trân trọng gửi đến Quý cổ đông Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014 như đính kèm.

Trân trọng,
Last update: 27 - 02 - 2015
Ngày 30/01/2015, Hội Đồng Quản Trị Công ty PVSB đã tổ chức họp định kỳ Quý IV năm 2014 .
Last update: 09 - 02 - 2015
Board of Managerment of Sao Mai-Ben Dinh Petroleum Investment Joint Stock Company would like to announce the last day of registation to attend the Annual Shareholder Meeting for Year 2015 as follows:
Last update: 22 - 01 - 2015
Thông báo tình hình Quản trị Công ty năm 2014 của Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình
Last update: 06 - 11 - 2014
On 24th October 2014, the periodical meeting for third quarter was held by Management Board of PVSB to pre-evaluate the implementation of first 9 months in 2014 and develop the business plans for 2014 fourth quarter.
Services
Web links
Weather
City:


Statistic
Online: 89
Visitors: 4761054
Copyright © 2012 Web HP, All Rights Reserved