SHAREHOLDERS NEWS
Thông báo về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2022-2027

Thông báo hồ sơ ứng cử, đề cử vào thành viên Hội đồng Quản trị , thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 của Công ty Sao Mai – Bến Đình như sau :

1.   Trần Hải Bình- Chủ tịch HĐQT

2.   Phùng Như Dũng – Thành viên HĐQT

3.   Đặng Thanh Hải – Thành viên HĐQT

4.   Trần Xuân Tài bầu – Thành viên HĐQT

5.   Trương Thị Viên Trúc –  Kiểm soát viên

6.   Ngô Văn Lập –  Kiểm soát viên

7.   Nguyễn Minh Tuấn –  Kiểm soát viên


 Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình (PVSB ) kính đề nghị Quý cổ đông xem xét .


     Trân trọng thông báo !

 

Đính kèm:

-          Lý lịch của Ông Trần Hải Bình

-          Lý lịch của Ông Phùng Như Dũng

-          Lý lịch của Ông Đặng Thanh Hải

-          Lý lịch của Bà Trương Thị Viên Trúc

-          Lý lịch của Ông Ngô Văn Lập

-          Lý lịch của Ông Nguyễn Minh Tuấn

-          Lý lịch của Ông Trần Xuân Tài

Services
Project
Web links
Weather
City:


Statistic
Online: 104
Visitors: 7142305
Copyright © 2012 Web HP, All Rights Reserved