Tin tức cổ đông
Công bố thời gian và tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2020

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình xin trân trọng công bố thời gian và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Trân trọng Thông báo!

Quy định Về công tác phòng ngừa dịch COVID – 19 tại đại Hội Cổ Đông

 

Đính kèm:

 1. 43.QĐ-HĐQT vv Quyết định tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020

 2. Thư mời tham dự họp Đại hội Cổ đông thường niên năm 2020

 3. Chương trình Đại hội Cổ đông thường niên năm 2020

 4. Giấy đăng ký/ Ủy quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2020

 5. 180/BC-HĐQT vv Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và Kế hoạch hoạt động năm 2020 của HĐQT

 6. 181/BC- SMBĐ vv Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch năm 2020 của Công ty SMBĐ

 7. 182/BC-BKS vv Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2019 và Kế hoạch nhiệm vụ năm 2020

 8. 185/TTr-HĐQT vv Tờ trình về việc Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và Kế hoạch tài chính năm 2020

 9. 183/TTr-HĐQT vv Tờ trình về việc Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán

 10. 184/TTr-HĐQT vv Tờ trình về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2020

 11. 186/TTr-HĐQT vv Tờ trình về việc Thù lao, chi phí hoạt động cho Thành viên Hội đồng Quản trị và Thành viên Ban kiểm soát năm 2020

 12. Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán
Liên kết website
Thời tiết
Khu vực:


Thống kê truy cập
Đang trực tuyến: 58
Tổng truy cập: 4280585
Copyright © 2012 Web HP, All Rights Reserved