Tin tức & sự kiện PVSB
Công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2021

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình xin trân trọng thông báo tới toàn thể quý cổ đông của Công ty về các Nghị Quyết và Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2021, cụ thể gồm có :

  1. Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2021
  2. Biên bản đại hội cổ đông thường niên năm 2021
  3. Thông qua Điều lệ Công ty
  4. Quy chế quản trị nội bộ
  5. Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị
  6. Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát
  7. Quyết định phê duyệt Quy chế quản trị nội bộ Công ty
  8. Quyết định về việc miễn nhiệm và bầu thành viên HĐQT Công ty
  9.  Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021


Trân trọng Thông báo!

Đính kèm:  

1. Biên bản và Nghị quyết cuộc họp DHDCD thường niên năm 2021

2. 33.QD-SMBD-DHDCD vv Thông qua Điều lệ Công ty

3. 35.QD-SMBD-DHDCD vv Phê duyệt Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát

4. 34.QD-SMBD-DHDCD vv Phê duyệt Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

5. 42.QĐ-SMBĐ-ĐHĐCĐ vv Phê duyệt Quy chế Quản trị nội bộ Công ty


6. 32.QĐ-SMBD-ĐHĐCĐ vv Quyết định về việc miễn nhiệm và bầu thành viên HĐQT Công ty.

7.28.QĐ-SMBĐ-ĐHĐCĐ vv Quyết định về việc phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch doanh thu năm 2021

Liên kết website
Thời tiết
Khu vực:


Thống kê truy cập
Đang trực tuyến: 24
Tổng truy cập: 4280505
Copyright © 2012 Web HP, All Rights Reserved